Avís legal

Introducció

Goed Comunicació, SL, (EGGE) informa a l’usuari que si navega per aquesta web o fa servir els serveis que oferim a través de la mateixa adquireix, des del primer moment, la condició d’usuari i, per tant, aquestes normes constitueixen un contracte entre Goed Comunicació i l’usuari respecte a l’ús d’aquesta web de conformitat amb la normativa aplicable de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (Ley 34/2002 LSSI-CE) .

 

Què implica això?

 • Que declara com a usuari haver llegit, entendre i comprendre el aquí exposat.
 • Que declara com a usuari que tota la informació que facilita és veritable i exacta, sense limitacions, reserves o falsedats; sent l’únic responsable de les manifestacions errònies, falses o inexactes.
 • Que per poder contactar a través d’aquesta web, l’usuari accepta expressa i íntegrament les següents Condicions d’ús i la Política de privacitat i de cookies en relació a la finalitat del tractament de les dades que decideixi facilitar-nos. L’ús i accés a https://www.eggeassociats.com/ és gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que li proporcioni l’accés com a usuari.

 

Identitat i titular del web

Goed Comunicació és (encara que també podem fer servir el nom comercial EGGE), el titular del servei, propietari i gestor del web.

Goed Comunicació, SL,  està inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tom 30127, Foli 0104, Full B-165508, proveida de C.I.F. B61471397, i domicili a Carrer Provença, núm. 290, 3º, 1ª, 08008, de Barcelona, e-mail rgpd@eggeassociats.Net

Goed Comunicació ofereix als usuaris l’accés al lloc web i serveis de EGGE (en endavant, “Serveis”).

Aportem aquesta informació perquè és un important factor de confiança conèixer qui és el responsable d’aquest lloc i com pot l’usuari dirigir-se a nosaltres i, a més, perquè aquestes condicions constitueixen un contracte entre Goed Comunicació i l’usuari respecte de l’ús d’aquest web en compliment del que estableix la Ley 34/2002 LSSI-CE.

 

Condicions d’ús

Això és un contracte.

La navegació en aquest lloc web li atribueix, des del començament, la condició d’usuari i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves. Si decideix no acceptar les presents condicions haurà d’abstenir-se d’accedir i/o fer servir els continguts i serveis oferits per Goed Comunicació en aquest web.

Pot confiar en la legalitat d’aquest web.

Tots els textos legals de Goed Comunicació han sigut redactats en compliment legal de les regles comunes a tots els països de la UE i estàndard de qualitat en relació amb els consumidors i el marc europeu de gestió de reclamacions de consum.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Qui és el titular dels continguts d’aquest web?

El lloc web https://www.eggeassociats.com/, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes (incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, tots els dissenys, textos, gràfics, icones, botons, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, informacions, arxius de so i/o imatge, dissenys, codi font i codi objecte, entre d’altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial (en endavant, el “Contingut del lloc web”) es troben protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Goed Comunicació és titular o ostenta llicència o autorització expressa per a la seva utilització i comunicació pública per part dels tercers legítims titulars de les mateixes per a la seva inclusió en aquest web.

El logotip de EGGE, el seu nom comercial, i totes les altres marques que apareixen en aquest web (en endavant, les “marques registrades”) es troben registrades i/o són propietat de Goed Comunicació i/o de terceres parts que tenen autoritzat a Goed Comunicació la seva utilització i comunicació pública. Cap menció i cap contingut en aquest lloc web poden ser interpretats com la concessió o l’atorgament, bé per implicació, ocupació, derivació, cessió o de qualsevol altra forma, d’una llicència o dret sobre les marques registrades, excepte amb l’autorització prèvia i per escrit de Goed Comunicació d’aquesta tercera part que sigui titular de les marques registrades.

Aquests elements no podran ser vàlida i legítimament copiats o distribuïts per a ús comercial, ni podran ser modificats o inserits en altres llocs web sense prèvia autorització expressa de Goed Comunicació.

 

Quins límits o autoritzacions establim a l’ús dels continguts d’aquest web?

Goed Comunicació autoritza a l’usuari per visualitzar el contingut d’aquest lloc web, així com per efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament per l’ús personal.

L’usuari s’obliga a utilitzar el servei i els continguts de forma diligent i correcta, d’acord amb la llei, la moral, l’ordre públic i els presents termes i condicions, així com a no emprar-ho per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic.

En cap cas s’entendrà que es concedeix autorització o llicència, ni que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets, ni que es confereix cap dret, ni expectativa de dret sense el consentiment previ, exprés i per escrit per part de Goed Comunicació o dels legítims titulars de les mateixes.

Concretament, l’usuari no està autoritzat per procedir a la reproducció, reinterpretació total o parcial, ús, explotació, distribució, alteració, difusió, venda, amb fins comercials dels continguts d’aquest web sense la prèvia autorització expressa de Goed Comunicació o dels titulars corresponents. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de Goed Comunicació serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

Política d’enllaços d’aquest web

Què passa amb els enllaços publicats en aquest web?

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web o citar el nom comercial de col·laboradors que ofereixen els seus serveis o productes mitjançant aquest lloc web i que al seu torn poden ser titulars responsables del seu propi lloc web al qual l’usuari decideixi anar-hi (en endavant, “Llocs enllaçats”).

Goed Comunicació no és responsable de cap manera de la gestió, condicions d’ús, contingut, errors o possibles contradiccions d’informació que puguin trobar-se als llocs web de titularitat de llocs enllaçats a través d’aquest lloc web com a prestadors de serveis independents.

Si l’usuari decideix visitar qualsevol lloc enllaçat, reconeix i accepta que ho fa sota el seu propi criteri i és la seva exclusiva responsabilitat prendre totes les mesures necessàries per protegir-se contra virus i altres elements destructius que poguessin derivar-se d’aquells, sent a més conscient que li seran aplicables les condicions d’ús que estableixi el lloc web en qüestió. Així mateix, accepta exonerar Goed Comunicació de qualsevol responsabilitat sobre eventuals vulneracions de drets de propietat intel·lectual o industrial dels titulars dels llocs enllaçats, de qualsevol responsabilitat sobre la disponibilitat tècnica de les pàgines web enllaçades, la qualitat, fiabilitat, exactitud i/o veracitat dels serveis, informacions, elements i/o continguts als quals com a usuari pugui accedir.

Goed Comunicació no recomana, promociona o s’identifica, ni garanteix, representa, patrocina, ni avala cap lloc web enllaçat o de titularitat de tercers que puguin ser nomenats comercialment pels usuaris en l’oferta de productes a través d’aquest web.

Goed Comunicació no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable de manera directa o indirecta pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Goed Comunicació.

Goed Comunicació només serà responsable dels continguts subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats ha de comunicar-nos-ho a l’adreça de correu electrònic rgpd@eggeassociats.net, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

 

Normes d’ús, drets i exclusions de responsabilitat

Quins són els drets de l’usuari online?

 • a). Té dret a conèixer la identitat d’aquesta empresa titular d’aquest lloc web.
 • b). Té dret a una informació clara, concisa i actualitzada sobre l’oferta comercial del servei, de manera que, si sol·licita pressupost o informació, en el moment de la contractació pugui prendre una decisió conscient del que necessita saber sobre la mateixa.
 • c). Té dret a conèixer les despeses associades a la contractació del servei abans de contractar-ho.
 • d). Té dret a no facilitar les dades personals que no siguin necessaris per a l’operació de què es tracti.
 • e). Té dret a la protecció de les seves dades personals, ser informat sobre la finalitat i posteriors utilitzacions de dades personals recopilades, així com a accedir, modificar i cancel·lar les seves dades quan ho consideri necessari. Així mateix també té dret a la portabilitat de les seves dades, la limitació en el tractament i el dret a l’oblit.
 • f). Té dret a rebre atenció personalitzada per mitjans alternatius al correu electrònic.
 • h). Té dret a ser informat – i consentir- de la recepció d’informació comercial o publicitat.
 • i). Té dret a ser informat de la utilització i finalitat de cookies o altres dispositius d’emmagatzematge de dades en el cas que n’hi hagués.

 

A què està obligat com a usuari i què pot succeir si incompleix aquestes Condicions d’Ús?

Com a usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis i eines que estan accessibles a través d’aquesta web, amb subjecció a la llei i a les presents condicions d’ús, respectant en tot moment als altres usuaris de la mateixa. Per aquesta raó expressament accepta mantenir indemne a Goed Comunicació davant de qualsevol responsabilitat davant de qualsevol persona, que pogués derivar-se d’un ús del contingut del Lloc Web per part seva, que no fos d’acord amb aquestes Condicions de Ús o amb la legalitat vigent en cada moment que li sigui aplicable.

En cas d’incompliment total o parcial per l’usuari de les presents Condicions d’Ús, Goed Comunicació es reserva el dret de denegar l’accés a https://www.eggeassociats.com sense necessitat de previ avís a l’usuari.

 

A què està autoritzat i en quines condicions?

Com a usuari haurà de respectar la temàtica i dinàmica del web, fent un ús adequat dels serveis i continguts, especialment:

  • Ho ha de fer exclusivament per a ús personal i no comercial;
  • No ha de difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut, sense autorització dels titulars dels drets de propietat intel·lectual i industrial, que puguin recaure sobre aquesta informació, element o contingut; ni informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals; ni que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial, ni que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal, ni fotografies o qualsevol altre tipus de representació o imatge de persones menors d’edat;
  • No ha d’introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixi o pugui induir a error a altres usuaris receptors de la informació;
  • No difondre contingut o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia al terrorisme o que atempti contra els drets humans;
  • No ha d’utilitzar aquest web per enviar publicitat no sol·licitada o expressament consentida;
  • No ha de suplantar a altres usuaris;

Goed Comunicació l’autoritza a visualitzar, descarregar i imprimir el contingut del lloc web sempre sota les següents condicions:

  • No ha de fer servir el contingut del lloc web per realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i ordre públic;
  • No heu de canviar el contingut del lloc web;
  • No ha d’eliminar o modificar cap menció o notificació relativa a la titularitat dels drets d’autor, de les marques, ni cap altra disposició sobre propietat intel·lectual incloses en el Contingut del Lloc Web.

L’usuari s’obliga a mantenir indemne a Goed Comunicació davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de les normes d’utilització abans indicades , reservant-se, fins i tot Goed Comunicació el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que, si s’escau, correspongui.

 

De quines responsabilitats ens excloem?

Goed Comunicació no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines d’aquest web, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d’aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtics a Internet.

Concretament, EGGE no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

  • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de Goed Comunicació.
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altra.
  • Ús indegut o inadequat del web https://www.eggeassociats.com de Goed Comunicació.
  • Per no veure complertes les expectatives dels usuaris en relació amb la web i/o les seves prestacions o continguts.
  • Recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió, per part dels usuaris, dels continguts, així com el seu ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents condicions, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic.
  • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador de l’usuari o per l’ús de versions no actualitzades.
  • L’accés de menors d’edat als continguts inclosos en el Servei.
  • La indisponibilitat, errors, fallades d’accés i falta de continuïtat del servei.
  • Les fallades o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes.
  • La no operativitat o problemes en l’adreça de correu electrònic facilitada per l’Usuari.
  • Els continguts, informacions, opinions i manifestacions de qualsevol Usuari o de terceres persones o entitats que es comuniquin a través del Servei.

Concretament, i sense caràcter limitatiu, Goed Comunicació no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de

  • La utilització que els usuaris puguin fer dels materials del Servei, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial, informació confidencial, de continguts del Servei o de tercers.
  • La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts o l’eventual pèrdua de dades dels usuaris per causa no atribuïble al Servei.

 

EGGE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permetin a tercers publicar continguts de forma independent en aquesta pàgina web.

No obstant això, i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, EGGE es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, per a col·laborar de forma activa a la retirada o, si escau bloqueig, de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

En cas que l’usuari consideri que existeix en aquest lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem ens ho faci saber de forma immediata al correu electrònic indicat a l’inici d’aquest avís legal.

 

Privacitat, protecció de dades i galetes

Goed Comunicació, en el compliment de l’actual normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, així com del Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat necessàries per a una adequada protecció en virtut del principi de responsabilitat proactiva com a Responsable del tractament.

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades és important que llegeixi i conegui la Política de Privacitat i de cookies d’aquest web.

Recollim dades de caràcter personal mitjançant els formularis de contacte, així com a través de perfils en xarxes socials de Goed Comunicació.

En aquests formularis, Goed Comunicació farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de la Política de Privacitat, informant-li de la identitat del responsable del tractament, la seva direcció, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés , rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, limitació en el tractament i oblit, la finalitat del tractament, els tractaments i les comunicacions de dades a tercers si s’escau.

A la Política de Cookies l’informem que el web de Goed Comunicació pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari que accedeix a aquest web) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc, per compartir en xarxes socials, i en alguns casos recullen dades sobre les quals realitzem les nostres estadístiques d’avaluació i propostes de millora, així com per coordinar les tasques de segmentació publicitària. És convenient que llegeixi la política de cookies per conèixer quines tenen caràcter permanent, temporal o de sessió i pugui decidir desinstal·lar les que consideri oportunes. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

 

Reserva del dret a modificar els termes d’ús

Goed Comunicació podrà modificar les presents condicions en qualsevol moment, atenent a l’evolució d’aquest web i els continguts que s’hi ofereixen, reservant-se el dret a modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment i de forma unilateral algunes de les presents condicions d’ús, si així ho considera necessari, bé per causes legals, per causes tècniques, o a causa de canvis en els serveis proporcionats o en la naturalesa o disposició del lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement de l’usuari aquestes modificacions, entenent-se com suficient la publicació en el propi lloc web.

Igualment, Goed Comunicació podrà imposar límits a determinades facilitats i serveis o restringir el seu accés a determinades parts o a tot el lloc web, sense necessitat de notificar-ho prèviament, i sense incórrer en cap responsabilitat, bé per raons tècniques o de seguretat, per prevenir o evitar accessos no autoritzats, pèrdues o destrucció de dades, o quan considerem, a la nostra sencera discreció, que Vostè has incomplert aquestes Condicions o qualsevol llei o normativa aplicable.

Volem deixar clar que tota modificació tindrà efecte respecte als usuaris que facin servir aquest web o contractin a través de la mateixa amb posterioritat a aquesta modificació. És per això que, al final d’aquestes condicions es publicarà sempre l’última data de la seva actualització, de manera que els canvis introduïts seran efectius a partir d’aquesta data. La continuació de l’ús d’aquest lloc després de la publicació de qualsevol canvi en aquestes condicions es considerarà com l’acceptació de les mateixes.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

Goed Comunicació té la seva seu a Espanya, de manera que aquestes condicions legals s’han redactat en virtut de la legislació espanyola i normativa aplicable de la Unió Europea. En cas de conflicte, reclamacions o queixes derivades o relacionades amb el seu ús d’aquest lloc web quedaran subjectes a l’esmentada legislació, sense perjudici dels principis que regulen els conflictes de lleis aplicables en cada cas.

L’usuari accepta que les reclamacions o queixes contra Goed Comunicació que provinguin o estiguin relacionades amb el funcionament o l’ús d’aquest lloc web seran resoltes pel tribunal de la jurisdicció competent situat a Baercelona. Si Goed Comunicació és qui hagués de fer algun tipus de reclamació ho farà davant el tribunal competent del domicili del consumidor o a Barcelona si es tracta de persones jurídiques o professionals no consumidors.

Si accedeix a aquest lloc des d’una ubicació fora d’Espanya, és Vostè responsable de complir amb totes les lleis locals i internacionals que li siguin aplicables.

Aquest avis legal està actualitzat a data 24/07/2018

 

Política de privacitat i protecció de dades personals d’Egge

La informació que com a usuari proporcioni a través d’aquest web queda protegida en els termes d’aquesta política de privacitat.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Declaració de compliment normatiu

EGGE informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través d’aquest lloc web.

Goed Comunicació, SL (EGGE) (titular d’aquest web), garanteix la confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides, tenint adoptades mesures de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir la integritat i seguretat de les dades de caràcter personal, d’acord amb el que preveu la normativa estatal vigent i, en tot cas, el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, posant per a això els mitjans tècnics necessaris per a impedir qualsevol alteració, pèrdua, accés sense autorització o mala utilització de les dades tractades.

Goed Comunicació, SL no serà responsable d’incidències sobre dades personals quan es derivin d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència de l’Usuari pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves contrasenyes d’accés o de les seves pròpies dades personals. El seu compromís, la veracitat de les dades que ens indiqui.

Com a usuari accepta i garanteix que les dades personals que faciliti són veraces, sent l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Goed Comunicació com a responsable d’aquest web o un tercer, si emplena qualsevol formulari amb dades falses o de terceres persones causant engany, dany o perjudici.

Preguem ens comuniqui qualsevol variació que pugui donar-se en les dades facilitades enviant un correu electrònic a rgpd @ eggeassociats. net

Privacitat de menors

Seguint les instruccions de la Agencia Española de Protección de Datos – i tot i que el RGPD determina que no seria lícit tractar dades de menors de 16 anys excepte amb el consentiment de qui ostenti la pàtria potestat; i en qualsevol cas mai per sota dels 13 anys en cas de legislació estatal-, els menors de 14 anys no han de cedir les seves dades personals a Goed Comunicació, SL, sense el previ consentiment d’aquells que ostentin la pàtria potestat i/o tutela legal.

En cas que Goed Comunicació, SL  detecti usuaris que poguessin ser menors de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document equivalent, o, si escau, l’autorització d’aquells qui ostentin la pàtria potestat i/o tutela legal, causant la seva baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

 

Incorporació de dades personals per part de Goed Comunicació, SL. Finalitats i tractament

Goed Comunicació, SL informa els usuaris que totes les dades personals que facilitin a través d’aquest Lloc Web, incloent l’adreça IP, seran incorporades i tractades als fitxers titularitat de Goed Comunicació, SL que, a efectes d’aquesta política de privacitat té registrats com Activitats del Tractament en el seu oportú registre. En aquest sentit, i pel que és competència dels mateixos s’efectuarà els següents tractaments:

Prèviament a l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través de qualsevol formulari de contacte en aquest web, com a usuari ha d’acceptar haver llegit aquesta política de privacitat i les condicions d’ús d’aquest web, amb la finalitat de prestar el seu exprés i informat consentiment al tractament de les seves dades amb les finalitats indicades en aquesta política de privacitat. Tal aprovació comporta el seu consentiment exprés a:

La incorporació de les seves dades de caràcter personal en els fitxers de dades personals de Goed Comunicació.

L’accés per Goed Comunicació a les dades que, d’acord amb la infraestructura d’aquest web, es necessiten per contactar amb usuari, validacions o recomanacions en xarxes socials i/o enviar-li el butlletí de notícies de Goed Comunicació.

L’autorització per a comunicar-nos electrònicament amb vostè en resposta a les seves consultes, en enviaments d’informació publicitària.

La realització periòdica d’estudis d’anàlisi de la web amb finalitats estadístiques sobre la base de les dades facilitades.

Com a resultat del seu registre i interacció a través d’aquest web de Goed Comunicació, pot demanar i emmagatzemar la següent informació de caràcter personal:

 • Nom, adreça de correu electrònic i informació de contacte.
 • Dades en les seves activitats en aquesta plataforma (articles i continguts que visiti o estiguin relacionats amb el seu perfil de navegació);
 • Els seus comentaris en converses i valoracions que faci a través d’aquest web.
 • Les comunicacions electròniques que ens envieu o dades que emeti en les seves consultes.
 • En el cas que per a l’enviament d’informació sol·licitada sigui necessària la transferència internacional de dades, se us demanarà pel seu consentiment exprés la referida transferència. Procurem sempre utilitzar eines segures a on els servidors es trobin preferiblement a Espanya, o, en el seu defecte, en algun estat membre de la Unió Europea, o bé que compleixin la legalitat europea d’acord amb les guies i recomanacions de la Agencia Española de Protección de Datos.

No farem servir les seves dades per a cap altra finalitat no expressada en aquesta política de privacitat, ni enviarem informació addicional no sol·licitada mitjançant el seu consentiment exprés.

 

Exercici de drets

En qualsevol moment l’usuari pot modificar les seves preferències d’enviaments comercials, així com exercitar en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació en el tractament i oblit, dirigint-se a David del Rio Castelló – Del Rio Consulting ( DRC) previstos al Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, mitjançant una comunicació escrita dirigida a Goed Comunicació, amb C.I.F. B61471397 i seu a Carrer Provença, núm. 290, 3º, 1ª, 08008, de Barcelona; o bé mitjançant correu electrònic dirigit a rgpd @ eggeassociats. net. En tots dos casos, l’usuari haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui; així com tota aquella documentació adjunta necessària i acreditava del dret que s’exercita.

També pot fer ús dels models i formularis que per a l’exercici d’aquests drets posa a la seva disposició el portal de l’Agencia Española de Protección de Datos.

A més, si no desitja rebre comunicacions per correu electrònic pot exercir el seu dret de supressió, limitació en el tractament i oposició sol·licitant la seva baixa igualment per correu ordinari o electrònic, a més de fer-ho a través de l’enllaç que tindrà en cada correu electrònic que rebi de Goed Comunicació.

El dret d’accés vol dir que té dret a obtenir informació sobre si les seves dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, els tractaments als quals són objecte, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades, les transferències internacionals, el període de conservació i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos. Per exercir-ho no necessita emetre justificació, llevat que ho hagués exercitat en els últims sis mesos i/o acrediti un interès legítim. En cas d’exercir el seu dret d’accés, de Goed Comunicació està legalment obligada a resoldre sobre la sol·licitud d’accés en el termini màxim d’un mes a comptar de la recepció de la sol·licitud, podent denegar l’accés i invocar en el seu cas la tutela de l’Agencia de Protección de Datos amb motiu d’haver-se exercitat aquest accés en els sis mesos anteriors, o perquè ho prevegi o impedeixi una norma nacional o comunitària.

El dret de rectificació vol dir que té dret a que modifiquem les dades que siguin inexactes o incompletes, per això haurà indicar-nos a quines dades es refereix i la correcció que s’ha de realitzar aportant documentació que ho justifiqui. Haurem de fer la rectificació amb la major diligència possible i, en qualsevol cas, en un termini no superior a un mes i només podrem denegar-ho expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agencia de Protección de Datos.

El dret de supressió significa que té dret a que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives havent-se, en aquest cas, jde ustificar la concurrència de motius fundats i legítims relatius a la seva situació personal. Haurem de realitzar la supressió en un termini no superior a un mes, podent denegar-ho expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agencia de Protección de Datos.

El dret d’oposició vol dir que té dret a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o parem en el mateix en els supòsits en què no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, que es tracti de fitxers de prospecció comercial o que tinguin la finalitat d’adoptar decisions referides a l’interessat i basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades. Haurem de fer la rectificació en un termini no superior a un mes, podent denegar-ho expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agencia de Protección de Datos.

El dret a la limitació en el tractament suposa la potestat dels interessats de sol·licitar i obtenir del Responsable del Tractament, una limitació del tractament de les seves dades personals quan concorrin algun dels següents escenaris: inexactitud, il·licitud, reclamacions i/o oposició. Haurem de procedir a la limitació amb la major brevetat possible i, en qualsevol cas, en un termini no superior a un mes, podent denegar-ho expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agencia de Protección de Datos.

El dret a l’oblit implica el dret a impedir la difusió d’informació personal a través d’internet quan la seva publicació no compleix els requisits d’adequació i pertinència que preveu la normativa. Haurem de processar la seva petició el més aviat possible i, en qualsevol cas, en un termini no superior a un mes, podent denegar-ho expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agencia de Protección de Datos.

El dret a la portabilitat de les dades és un dret que complementa el dret d’accés, ja que permet a les persones obtenir les dades que han proporcionat a l’empresa (Responsable del Tractament) en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica . Implica que les seves dades personals, com a usuari, es poden transmetre directament de l’empresa a una altra, sense necessitat de ser lliurats al propi usuari, sempre que això sigui tècnicament possible. Haurem de realitzar aquesta transferència – des que sigui possible tècnicament- el més aviat possible i, en qualsevol cas, en un termini no superior a un mes, podent denegar-ho expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agencia de Protección de Datos.

En relació als drets en el tractament de dades a través de canals en xarxes socials, ha de tenir en compte el següent:

L’accés, la portabilitat de les dades i el dret a l’oblit, ve definit per la funcionalitat de cada xarxa social i la capacitat d’accés a la informació d’acord amb la configuració que tingui dissenyada per al seu perfil.

La rectificació només podrem atendre-la en relació a la informació que es trobi sota el nostre control, per exemple, eliminar comentaris publicats en aquesta pàgina des d’una xarxa social vinculada o dels nostres perfils en xarxes socials, sempre que no ho siguin per tercers. Tot allò que escapi del nostre control haurà de sol·licitar el seu exercici davant la xarxa social en qüestió.

La supressió, oposició o limitació en el tractament pot executar-se en relació a la informació que es trobi sota el nostre control o el seu com usuari, per exemple, deixar de ser seguidor en aquella xarxa social que decideixi. Com a usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix la seva informació, per això és convenient que accedeixi i configuri la privacitat dels seus comptes.

 

Mesures de Seguretat aplicables al tractament de Dades Personals

1ª.- Risc: Segons les dades requerides dels usuaris i en funció de l’activitat del Responsable del Tractament s’ha procedit a una Anàlisi de Riscos pel que fa al tractament de les dades valorant els mateixos, graduànt-los i prenent aquelles mesures per a una adequada protecció i seguretat.

2ª.- Àmbit d’Aplicació de les Mesures Tècniques i Organitzatives de Seguretat: Goed Comunicació manifesta que aplica les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a una adequada protecció, confidencialitat, integritat, resiliència i seguretat en virtut dels criteris de proactivitat exigits pel Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, a les funcions descrites en aquesta política de privacitat.

3ª.- Document de Seguretat: Goed Comunicació manifesta que posseeix un Document de Seguretat, d’acord amb el que estableix l’Anàlisi de Riscos abans esmentat i als criteris i principis del Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal.

4ª.- Protocols: Goed Comunicació declara que posseeix i manté actualitzats una sèrie de protocols i processos de treball en general i, en particular, pel que fa a la gestió de Dades Personals; comprometent-se a divulgar entre tots aquells empleats, personal i tercers amb els que treballi i tinguin accés a dades. Així mateix, Goed Comunicació es compromet a no permetre l’accés ni tractament de fitxers amb dades de caràcter personal, al personal que no hagi rebut còpia d’aquest document.

5ª.- Registre d’Incidències: Goed Comunicació manifesta que posseeix un Registre d’Incidències que compleix amb el que especifica el Document de Seguretat i els principis de proactivitat del responsable del tractament, sent utilitzat aquest Registre pel seu personal per al report de qualsevol incidència relacionada amb la seguretat de la informació i dades personals incloses en els fitxers amb dades personals que tracten.

6ª.- Control d’Accés: Goed Comunicació manifesta que compleix amb les següents mesures respecte al control d’accés:

 • Manté una relació actualitzada d’usuaris i accessos autoritzats.
 • Permet l’accés únicament als usuaris autoritzats segons les funcions assignades a cada un d’ells.
 • Estableix mecanismes que eviten l’accés a dades o recursos amb drets diferents dels autoritzats.
 • Els permisos d’accés els concedeix únicament el personal autoritzat per a això.

7ª.- Identificació i autenticació: Goed Comunicació en el seu accés a dades de caràcter personal manté les següents mesures de seguretat respecte a la identificació i autenticació d’usuaris que tindran accés a aquestes dades:

 • La identificació i autenticació és personalitzada.
 • Hi ha un procediment d’assignació i distribució de contrasenyes, que imposa l’ús de contrasenyes robustes. Les contrasenyes s’emmagatzemen de forma inintel·ligible.
 • Les contrasenyes són confidencials (únicament conegudes per l’usuari).
 • Les contrasenyes es canvien com a mínim un cop cada sis mesos.

8º.- Gestió de Suports: Goed Comunicació té adoptades les mesures de seguretat respecte als suports amb dades de caràcter personal:

 • Manté un inventari de suports.
 • Té establert un sistema d’etiquetatge d’acord amb el sistema d’inventari que permeti a més, identificar el tipus d’informació que contenen.
 • S’emmagatzema en un lloc d’accés restringit els suports autoritzats.
 • Té establert un règim d’autorització de les sortides de suports de les seves instal·lacions, incloses les sortides a través d’e-mail.
 • Adopta mesures específiques destinades a garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals durant el transport i eliminació de suports.

9ª.- Còpies de Seguretat: Goed Comunicació manifesta que posseeix un sistema de còpies de seguretat que garanteix la recuperació de la informació en el supòsit de ser necessari, provant aquest sistema periòdicament amb assiduïtat.

10ª.- Fitxers no automatitzats: Respecte als documents amb dades de caràcter personal als quals Goed Comunicació té accés adopta les següents mesures:

 • Manté la documentació en arxivadors, calaixos o armaris que tenen dispositius que obstaculitzin la seva obertura.
 • Durant la revisió o tramitació dels documents, la persona a càrrec dels mateixos ha de ser diligent i custodiar per evitar accessos no autoritzats. Només té accés als documents el personal que ha estat autoritzat.
 • Si es produeix un trasllat de documentació s’adopten mesures de seguretat que impedeixen la pèrdua o accés per tercers a aquesta documentació.

11ª Personal de tercers: Goed Comunicació té degudament comunicades aquestes obligacions exposades al seu personal, vetllant pel compliment de la normativa aplicable. Així mateix, i en virtut del Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, tots els Encarregats del Tractament per compte de Goed Comunicació tenen l’oportú contracte d’encàrrec del tractament signat, on hi ha el compromís d’aquest últim de complir amb els mateixos mínims legals i amb les mesures ressenyades pel Responsable del Tractament pel que fa a la gestió i protecció en el tractament de les dades personals.

 

Seguretat

Emmagatzemem les dades personals de l’usuari en servidors segurs, protegits contra els tipus d’atacs més habituals i ubicats a Espanya.

No obstant això i, atès que no hi ha tecnologia invulnerable, l’usuari també ha de posar els mitjans al seu abast per mantenir el nivell de seguretat de les seves dades, mitjançant l’ús de contrasenyes robustes, la periòdica modificació de les seves contrasenyes, evitant fer servir la mateixa en comptes diversos així com evitant prendre nota d’elles en cap suport físic o no xifrat.

Goed Comunicació utilitza tecnologies adequades a l’estat de la tècnica actual, per protegir les seves dades i informacions personals, procurant la més estricta confidencialitat i aplicació d’eines tècniques de seguretat de la informació tècniques i organitzatives (contrasenyes, seguretat física, xifrat de dades, etc.) que corresponguin d’acord amb la legislació aplicable, així com mantenint en tot moment actualitzat el document de seguretat amb les mesures establertes reglamentàriament.

 

Cessió de dades a tercers

Goed Comunicació informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres persones o organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació del servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb proveïdors de serveis encarregats del tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan Goed Comunicació disposi del consentiment de l’usuari i mantingui una relació contractual amb l’encarregat del tractament que en garanteixi la confidencialitat i compliment.

Si Goed Comunicació fos requerida per les autoritats competents podrà comunicar informació personal per respondre a requeriments legals, investigació penal d’una possible activitat il·legal o reclamacions que afirmin que un contingut infringeix els drets de tercers o protegir els drets, la propietat o la seguretat de tercers. En aquests casos, Goed Comunicació podrà comunicar a les autoritats competents informació personal tal com nom i cognoms, ciutat o província, codi postal, número de telèfon, adreça de correu electrònic, historial de l’usuari i adreça IP.

Si Goed Comunicació fos transmesa, absorbida o fusionada amb una altra entitat, ens comprometem a pactar la subrogació i compromís de la nova entitat gestora responsable del tractament de les dades de caràcter personal per a la continuació d’aquesta Política de Privacitat advertint el compromís que si la informació personal fos utilitzada de forma contrària a aquesta política s’haurà de notificar a l’Usuari prèviament. En qualsevol cas, i de resulta de l’operació, s’ha de traslladar igualment a l’Usuari perquè aquest pugui renovar o, si escau, revocar el consentiment atorgat anteriorment.

 

Prohibició als usuaris de cedir dades de tercers

Goed Comunicació prohibeix expressament a l’usuari compartir, facilitar o cedir a ningú dades de tercers, que pogués obtenir com a conseqüència del contacte, interacció o realització de navegació o consulta a través d’aquest web, excepte si pogués acreditar l’expressa autorització de l’usuari les dades pretén cedir.

Recordem als usuaris que quan parlem de dades parlem també d’arxius d’imatge de persones. La imatge personal és una dada protegit per la normativa. Ningú pot utilitzar-la sense el consentiment exprés de la persona que apareix en ella.

Com a usuari reconeix assumir la seva responsabilitat obligant-se a mantenir indemne a Goed Comunicació davant de qualsevol possible reclamació, pena, multa o sanció a què pogués venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari del deure descrit .

En cas de facilitar dades de caràcter personal d’altres persones, ho ha de fer amb el seu consentiment i havent-li informat, amb caràcter previ, dels extrems continguts en aquesta Política de Privacitat.

 

Comentaris i xarxes socials

Les dades incorporades al formulari per fer comentaris en aquest web podran ser llegits per tercers, així mateix podrà llegir-se el nom i altres dades que reflecteixi, quan una vegada administrat un comentari sigui aprovat. Si realitza comentaris al web de Goed Comunicació assumeix la visualització del comentari i de les dades que utilitzi per assignar un comentari en la seva realització.

Goed Comunicació treballa activament els canals a les xarxes socials Facebook, Pinterest, Behance y Vimeo amb la finalitat principal de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través del web de Goed Comunicació, interactuar amb els usuaris i servir de canal d’atenció i interacció social.

En el cas que accedeixi a aquest web utilitzant alguna aplicació que connecti una xarxa social amb aquest web, estarà autoritzant que la xarxa social comparteixi algunes dades amb EGGE. És important que conegui que si té geolocalitzats els seus comptes en xarxes socials aquesta informació de la seva localització en compartir en xarxes serà visible a tercers amb els quals comparteixi o comparteixin la seva informació.

Per obtenir més informació sobre el mètode per com es comparteixen dades amb les xarxes socials, recomanem que consulti les polítiques de privacitat de cada xarxa social en qüestió, així com que configuri responsablement el seu perfil en comptes en xarxes socials i aplicacions de correu electrònic per a garantir la seva privacitat i seguretat.

A continuació enllacem la política de privacitat de les xarxes socials en les que tenim obert perfil en aquest moment:

 

Cookies

A l’enllaç “Política de Cookies” l’informem que aquest web de Goed Comunicació pot fer servir cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari que accedeix a aquest web) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc, per compartir en xarxes socials i, en alguns casos, per a realitzar anàlisis d’estadístiques d’avaluació i propostes de millora.

Per obtenir aquestes anàlisis aquest web pot emmagatzemar determinada informació en els registres del servidor de forma automàtica mitjançant l’ús de cookies que recullen dades d’ús i navegació relatius a la utilització d’aquest web per la seva part com a usuari. Aquests registres solen incloure informació com ara, el tipus de navegador, idioma del navegador, data i hora de sol·licitud d’accés, URL, model d’equip o dispositiu, la versió del sistema operatiu, els identificadors únics (IP) i les dades sobre la xarxa mòbil utilitzada en l’accés i navegació per aquest web.

La IP està consideranda una dada personal, en el sentit que podria investigar-se la seva situació i identificar el dispositiu i la seva localització si cal a instància de les autoritats competents. EGGE utilitza les cookies que registren les adreces d’IP en l’accés i navegació per aquest web per analitzar i mesurar l’accés i temps de permanència per les diferents pàgines d’aquesta web, i extreure conclusions sobre la tendència del trànsit al web. EGGE no associa adreces IP, ni altres dades que desprengui la utilització de cookies, ni els resultats de mètriques, amb informació identificable de les persones, ni per recollir informació de caràcter personal, tot i que puntualment pugui servir-nos per dirigir publicitat o segmentar usuaris a qui dirigir-la.

És convenient que com a usuari sàpiga que fem servir eines i plataformes d’Internet que instal·len cookies que no depenen de nosaltres, de manera que és possible que els titulars d’aquestes eines utilitzen aquestes dades per a altres usos, del que Goed Comunicació, SL, no és responsable. Per aquesta raó, és convenient que llegeixi la Política de Cookies del present web per conèixer quines tenen caràcter de pròpies, quines són de tercers, quines són permanents, temporals o de sessió; i pugui decidir desinstal·lar aquelles que consideri oportunes, ja que no afectarà en molt el resultat, comoditat o experiència de navegació. En la política de cookies trobarà les dreceres que permetran modificar la configuració del seu ordinador o dispositiu, desactivant o eliminat les cookies si ho estimes convenient.

 

Modificació

Goed Comunicació, SL, (EGGE) podrà modificar aquesta política de privacitat en qualsevol moment publicant-la en aquest lloc web, a on constarà sempre la data de l’última actualització aplicable.

Aquesta política de privacitat està actualitzada a data 24/07/2018

Ús de cookies

En aquesta pàgina trobareu informació de la Política de recollida i tractament de galetes de https://www.eggeassociats.com/.

La pàgina que està vostè visitant pertany a Goed Comunicació, SL, (EGGE)

 

1. Concepte de Cookies

Les cookies són fitxers que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’Usuari que accedeix al Lloc Web i navega a través d’ell i que, en particular, conté un nombre que permet identificar unívocament l’ordinador de l’Usuari, encara que aquest canviï de localització o de direcció IP .

Així, les galetes recopilen informació que ens pot permetre identificar-lo o identificar la seva ubicació aproximada, a més de guardar informació sobre les seves preferències de navegació per tal de proporcionar-li una experiència més personal en pròximes visites al lloc web. A més, l’ús de cookies ens permet recollir sobre patrons d’ús del lloc web per tal de realitzar millores en els nostres serveis.

Les cookies són instal·lades durant la navegació a través del lloc web, bé per Goed Comunicació, SL  o bé per tercers amb els quals es relaciona el lloc web, i ens permet conèixer la seva activitat en el mateix o en altres amb els quals es relaciona aquest, per exemple : el lloc des del qual s’accedeix, el temps de connexió, el dispositiu des del qual s’accedeix (fix o mòbil), el sistema operatiu i navegador utilitzats, les pàgines més visitades, el nombre de clics realitzats i de dades respecte al comportament de l’usuari a Internet.

El lloc web és accessible sense necessitat que les galetes estiguin activades, si bé, la seva desactivació pot impedir el correcte funcionament del mateix.

 

2. Autorització per a l’ús de cookies

De conformitat amb l’avís de cookies que apareix al peu de pàgina del lloc web, l’Usuari accepta que, en navegar pel mateix, consenteix expressament en l’ús de cookies per part de Goed Comunicació, SL segons la descripció que es detalla a continuació.

L’Usuari podrà revocar el seu consentiment prèviament atorgat en qualsevol moment, així com configurar les galetes i fins i tot rebutjar el seu ús a través de les opcions de configuració de galetes que li ofereix el seu navegador d’Internet, i el detall es facilita al final de la present política .

 

3. Tipus d’Galetes que s’utilitzen en la web

L’Usuari que navega pel lloc web pot trobar cookies inserides directament per Goed Comunicació, SL (el “Titular”), o bé galetes inserides per entitats diferents a aquesta, segons el que es detalla en els següents apartats:

 

3.1 Galetes estrictament necessàries inserides pel Titular

El Titular del lloc web utilitza cookies estrictament necessàries per facilitar la correcta navegació en el lloc web, així com per assegurar que el contingut dels mateixos es carrega eficaçment. Aquestes cookies són, a més, galetes de sessió és a dir que tenen caràcter temporal i expiren i s’esborren automàticament quan l’Usuari tanca el seu navegador.

 

3.2 Galetes de tercers

A continuació es detallen les entitats diferents al titular que utilitzen galetes al lloc web, així com les finalitats de les mateixes:

 

 • Galetes de xarxes socials: el titular utilitza cookies Facebook (Més informació>), Pinterest (Més informació>), Behance / Adobe (Més informació>) i Vimeo (Més informació>) i perquè l’usuari pugui compartir continguts del web en les citades xarxes socials, o bé per facilitar el registre a la web, de manera que amb les dades dels Usuaris han facilitat les xarxes socials puguin omplir directament els camps del formulari de registre en Lloc Web.

 

 • Galetes per al mesurament del trànsit en els Portals: el titular utilitza cookies de Google Analitycs, per recopilar dades estadístiques de l’activitat dels usuaris en el Lloc Web i, d’aquesta manera, poder millorar els serveis prestats als Usuaris. Aquestes galetes permeten analitzar el tràfic d’usuaris generant un identificador d’usuari anònim que s’utilitza per mesurar quantes vegades visita el Lloc un usuari. Així mateix, registra quan va ser la primera i última vegada que va visitar la web, quan s’ha acabat una sessió i l’origen de l’Usuari.

 

3.3 Llistat de Cookies en ús

4. Configuració del navegador

El Titular recorda als seus Usuaris que l’ús de cookies queda subjecte a la seva acceptació durant la instal·lació o actualització del navegador emprat per l’Usuari.

Aquesta acceptació podrà ser posteriorment revocada i fins i tot bloquejada mitjançant les opcions de configuració de continguts i privacitat disponibles al mateix. El Titular recomana als seus usuaris que consultin l’ajuda del seu navegador o accedeixi a les pàgines web d’ajuda dels principals navegadors:

 

 

Si l’usuari vol fer alguna pregunta sobre la Política de Cookies del lloc web, es pot posar en contacte amb el titular a través de la secció de contacte o mitjançant l’adreça de correu electrònic RGPD @ eggeassociats. net, indicant en l’assumpte “Política de Cookies”.

Política de cookies actualitzada per darrera vegada 24 juliol 2018.

FollowFb.Ins.Pin.Tw.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!